Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejZadania gminy wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie


KDR


Informujemy, że z dniem 16 czerwca 2014 r wszedł w życie Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych.   

W ramach programu rodziny posiadające troje i więcej dzieci mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień wskazanych na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/

Wnioski można pobrać oraz składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie (pokój nr 9)

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny (Załącznik nr 2).

rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wniosek_o_kdr_zalacznik_nr_2_2_020215.pdf

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawiła się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w celu ich skopiowania i uwierzytelnienia przez organ przyjmujący są to m.in.:

1)  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)  w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce(data planowego ukończenia zawiera rok, miesiąc i dzień);

5)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6)  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Karty należy odebrać osobiście z dowodem tożsamości w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 9).

 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Interesujące nas zniżki można wyszukać też na interaktywnej mapie:https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny .

 

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/ustawa_karta_duzych_rodzin_dzust_1863_0.pdf